Info > Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op[ alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen W. van der Niet, hierna te noemen “Gebruiker” en een afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Onder afnemer wordt verstaan een consument, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.3 Indien één of meerderen bepalingen in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle door Gebruiker gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 3. Levering en betaling

3.1 Levering geschiedt uitsluitend tegen vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag (+ eventuele verzendkosten) via onze bankrekening, per kas in onze winkel of verzending onder rembours.
3.2 Na ontvangst van de betaling verplicht de Gebruiker zich de bestelde goederen binnen 5 werkdagen te verzenden (in vakantie periode’s binnen 8 werkdagen)

Artikel 4. Zichttermijn

4.1 Voor de afnemer, uitsluitend in de hoedanigheid van consument, zal de aanbieding tevens een zichttermijn van veertien (14) werkdagen inhouden, ingaande op de dag van ontvangst door of namens de consument.
4.2 Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
4.3 Eventueel verschuldigde bedragen voor de geretourneerde goederen zullen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen worden teruggestort op rekening van de consument.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW. Verzendkosten worden berekend op basis van verzending. Gebruiker geeft de kosten de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
5.2 In geval van tijdelijke aanbiedingen, geldt dat Gebruiker alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren als Gebruiker in staat is om binnen de actietermijn te leveren en zolang de voorraad strekt. Als het artikel binnen de actietermijn is uitverkocht kan er geen aanspraak op de bijzondere actieprijs gemaakt worden.

Artikel 6. Reclames

6.1 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste (hoeveelheid) goederen,
beschadigingen en dergelijke. In geval van foutieve zending of beschadiging dient dit direct aan Gebruiker te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van twee (2) werkdagen.
6.2 Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
6.3 Indien en voor zover de reclame door Gebruiker gegrond wordt bevonden zal Gebruiker, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
6.4 Retourenring van het verkeerd of beschadigde geleverde kan slecht geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

Artikel 7. Transport

7.1 Gebruiker bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor
rekening en risico van de afnemer.

Artikel 8. Garantie

8.1 Garantie beperkt zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de leverancier. Gebruiker zal de afnemer op zijn verzoek
informeren over de van toepassing zjjnde bepalingen
8.2 De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig
of oneigenlijk gebruik.
8.2 Gebreken dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk bij Gebruiker te worden gemeld teneinde in behandeling genomen te worden.
8.3 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Gebruiker in rekening worden gebracht.
8.4 In geval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar Gebruiker.
8.5 Als de afnemer in het kader van de garantie recht heeft op reparatie, doch reparatie weigert komt dit voor rekening en risico van de afnemer.
8.6 De garantie houdt uitsluitend in dat de Gebruiker naar beste vermogen gebreken zal (laten) herstellen, danwel de goederen te vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Gebruiker. Voldoening door Gebruiker aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Gebruiker niet gehouden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
9.2 Gebruiker is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden te wijzigen.